+34 977 24 55 77 info@palautarragona.com

Perfil del contractant

L’EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE TARRAGONA, SA (EMDET SA) és una societat mercantil titularitat de l’Ajuntament de Tarragona.

Com a empresa pública municipal, EMDET SA s’integra en la definició de “sector públic” establerta en l’apartat d) de l’art. 3.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP).

En aquest sentit, EMDET SA es situa en un estadi intermedi de subjecció a la LCSP atenent a la seva doble condició de ser poder adjudicador no Administració Pública, d’acord amb allò que l’estableix l’art. 3.3 de la LCSP.

En conseqüència, en l’adjudicació de contractes subjectes a regulació harmonitzada, EMDET SA se sotmetrà a allò que estableix la LCSP i en concret a les normes establertes en les Seccions 1a i 2a del capítol I del Títol I del Llibre II, tal com estableix el seu article 317. En l’adjudicació dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada, EMDET SA d’acord amb l’article 318 LCSP, se subjectarà, depenent del valor estimat del contracte, al mateix article o a la secció 2a del capítol I del Títol I del Llibre II de la LCSP. Així mateix, tant en contractació harmonitzada com no harmonitzada EMDET SA subscriurà amb els seus adjudicataris contractes privats, d’acord amb allò que estableix l’article 26 LCSP.

L’ordre jurisdiccional contenció administratiu serà competent per conèixer de les qüestions pròpies de la preparació i l’adjudicació dels contractes subscrits per EMDET SA, així com de la impugnació de les seves modificacions, si es basa en l’incompliment d’allò que s’estableix en els articles 204 i 205 de la LCSP, quan s’entengui que aquesta modificació va haver de ser objecte d’una nova adjudicació. D’altra banda, la jurisdicció civil serà la competent per entendre de les controvèrsies que se suscitin entre les parts en relació amb els efectes i extinció dels contractes privats subscrits per l’entitat, amb excepció de les modificacions contractuals anteriorment citades.

Nota:

El Consell d’Administració, de data 22 de març de 2018, va acordar la vinculació del perfil del contractant de EMDET SA amb la Plataforma de Serveis de Contractació de la Generalitat de Catalunya. En conseqüència, les dades relatives a les licitacions, poden trobar-se en:

Licitacions publicades a partir del 9 d’octubre de 2018 

contractaciopublicagencat3

Contractes adjudicats

Licitacions publicades abans del 9 d’octubre de 2018

PROPOSTA DE RENOVACIÓ CONVENI MARC GAS NATUAL

Data de publicació al sistema 04-10-2018 12:46 pm

Tipus de contracte: Acord d'adhesió

Empresa:

Data d'adjudicació:

Documents adjunts:

Acord d’adquisició del servei de manteniment d’ascensors a través de l’Acord marc de l’ACM

Data de publicació al sistema 26-07-2018 9:57 am

Tipus de contracte: Acord d'adhesió

Empresa:

Data d'adjudicació: 29 juny, 2018

Documents adjunts:

Renovació acord de l’EMDET d’adhesió a l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya i adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local

Data de publicació al sistema 17-01-2018 8:29 am

Tipus de contracte: Acord d'adhesió

Empresa:

Data d'adjudicació:

Documents adjunts:

Proposta d’adjudicació d’un proveïdor per a la compra d’un vídeoprojector per l’auditori August a les instal·lacions del Palau Firal i de Congressos de Tarragona

Data de publicació al sistema 15-01-2018 9:04 am

Tipus de contracte: Subministrament

Empresa: MASQUEPROYECTORES

Data d'adjudicació: 14 novembre, 2017

Documents adjunts:

Licitació per la contractació de la comercialització externa del Palau de Congressos de Tarragona

Data de publicació al sistema 30-11-2016 12:58 pm

Tipus de contracte: contracte de serveis

Empresa: EVENTIUM CONSULTING

Data d'adjudicació: 22 desembre, 2016

Documents adjunts:

Acord de l’EMDET d’adhesió a l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya i adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local

Data de publicació al sistema 06-11-2015 1:56 pm

Tipus de contracte: Acord d'adhesió

Empresa:

Data d'adjudicació: 2 novembre, 2015

Documents adjunts:

Acord de l’EMDET d’adhesió a l’acord marc de subministrament de gas natural destinat als ens locals de Catalunya i adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local.

Data de publicació al sistema 06-11-2015 1:37 pm

Tipus de contracte: Acord d'adhesió

Empresa:

Data d'adjudicació: 2 novembre, 2015

Documents adjunts:

Concurs de neteja de les instal·lacions de l’EMDET

Data de publicació al sistema 06-11-2015 12:40 pm

Tipus de contracte: Contracte de serveis

Empresa: SERVEIS ARENSIS SL

Data d'adjudicació: 21 desembre, 2015

Documents adjunts: